ملتان سلطان

شعیب ملک (کپتان)

کمار سنگاکارا

احمد شہزاد

صہیب مقصود

ڈیرن براوو

شان مسعود

سیف بدر

عمر صدیق

عبداللہ شفیق

نکولس پوران

محمد عرفان

عمر گل

جنید خان

عمران طاہر

محمد عباس

ہارڈس ولجوئن

عرفان خان

کیرن پولارڈ

سہیل تنویر

روز وٹلی

کاشف بھٹی

تھسارا پریرا